مديريت

توانايی ها مهم است نه ناتوانی ها   

دو گفته ای که در ذیل می آید روحیه ی حاکم بر هر سازمان را نشان می دهد - گفته اول سنگ نوشته ی مزار اندرو کارنگی است :

درا ین جا مردی خفته است

که می دانست چگونه کسانی را به خدمت بگیرد

که از نظر کارایی بهتر از او بودند

گفته دوم شعار کسانی است که جنبش کاریابی برای معلولان را به راه انداختند

توانایی ها مهم است نه ناتوانی ها

/ 0 نظر / 6 بازدید