چکیده ای از کتاب هدف و هدف گذاری

در اين شب سياهم گم گشت راه مقصود         از گوشه اي برون آي اي كوكب هدايت

                                                                                                «حافظ»

يكي از شاخصهاي مهم براي قضاوت درباره انسانها و سازمان، بررسي چند و چون اهداف و خواسته هاي آنهاست؛ زيرا،‌ اهداف،‌ نمادهايي هستند كه مرتبه و درجه تكاملي افراد و سازمانها را نشان مي دهند. شايد بتوان گفت شكستهاي بشر ريشه در دو چيز داشته باشد:

1.     هدف گذاري نامناسب

2.     انتخاب مسير اشتباه براي تحقق هدف.

پس اولاً نمي توان هر آرمان و ميلي را،‌ هدف ناميد، ثانياً در هر راهي، به اميد رسيدن به هدف گام نهاد، لذا مي توان گفت هدف گذاري مهمترين مهارت هر انساني است زيرا به قول آن ضرب‌المثل چيني،‌ براي قايقي كه هيچ بندري مقصد آن نيست تمام بادها، موافقند.

در همين راستا صاحبنظران علم مديريت گفته اند: لازمه عملكرد خوب سازماني يا مردي حصول اطمينان از موارد زير است:

1.     چه كاري از آنان خواسته شده است؟ (در چه زمينه هايي بايد پاسخگو باشند؟)

2.     عملكرد خوب كدام است؟ (استاندارهاي عملكرد كدامند؟)

مديران طي تجارب خود دريافته اند كه اهداف مؤثر جداي از نوع شغل،‌ يا سطح مديريت و... ويژگيهاي مشتركي به شرح زير دارند كه آن را در مدل SMART نشان      مي دهند.

«مشخص و دقيقند، مورد قبول كاركنانند و ابعاد مهم كار را مي پوشانند، با بازخور مناسب تجديد نظر شده اند، قابل اندازه گيري و چالشي اند (نه غيرممكن،‌ نه سهل‌الوصول) و با ويژگيهاي فردي سازگارند، درجه اولويت آنها تعيين شده است و در نهايت امر،‌ قابل پيگيري هستند.»

***

در زبان انگليسي واژه هاي مختلفي مانند MissionObjective,Aim,Purpose, Target,  Goal, و... وجود دارد كه هر يك بيانگر نوعي از هدف از نظر ماهيت و زمان مي باشند. در زبان فارسي متأسفانه مصاديق كلمات هدف، مقصود، ‌منظور و... چندان روشن و تعيين شده نيستند تا بتوان با اطمينان اين لغات را با واژه هاي مترادف انگليسي آنها به كار برد. (در اين متن  Missions را مأموريت اصلي Objective‌ را اهداف جزيي و Goals‌ را اهداف كلي ترجمه كرده است. هر چند در ديگر متون ترجمه شده براي هر يك از واژه ها، معادلهاي ديگري چون فلسفه وجودي، رسالت ايجادي، اهداف بلندمدت، اهداف كوتاه مدت و... نيز از سوي برخي مطرح شده است.)

اين كتاب كه نوشته لاري رويلارد است، پس از ذكر مقدمه اي در مورد چگونگي هدف گذاري از 4 فصل به شرح زير تشكيل شده است:

فصل اول: هدف چيست؟

فصل دوم: چه كساني اهداف را تعيين مي كنند و چگونه بر آن توافق مي كنند؟

فصل سوم:‌ چگونگي هدف گذاري

فصل چهارم: تحقق اهداف 

با توجه به اين كه در متن كتاب تمرينهايي براي درك تجربي مفاهيم مطرح شده در قسمت پيوست ها پاسخ اين تمرينات ارائه شده است.

 

 

/ 0 نظر / 42 بازدید