زبان رفتار

علايم منفي

-نوك پاها در جهت مخالف شماست يا به سمت درب خروجي هستند.

- تماس چشمي محدود

-تكان داد سريع سر به جهت تاييد

- لمس كردن و ماليدن پشت گردن

-نگاه كردن به سقف و آسمان

- چرخيدن به  دور و اطراف و ساير اشاراتي كه به آن در پست قبلي پرداخته شد.

* بهترين شيوه قرار گرفتن دو نفر در كنار هم با زاويه 90 درجه است نه مستقيم در روبروي هم وبه همين لحاظ بهترين ميز براي مذاكره يك ميزگرد است نه ميز چهار گوش.هنگامي كه به سخنان ديگران گوش مي دهيد با كمي خم شدن به جلو در صندلي،به طرف مقابل بفهمانيد كه به سخنانش توجه داريد و علاقمنديد،ولي مراقب باشيد كه در اين كار افراط نكنيد و بيش از 75 درجه خم نشويد چون با اين كار طرف مقابل را در تنگنا قرار مي دهيد و بعيد نيست كه وي به شكل تدافعي دستها را در زير بغل قرار دهد . تماس چشمي خود را به طور مناسب با گوينده حفظ كنيد.افراط در تماس چشمي موجب اعمال فشار به طرف مقابل و كاهش آن نمايانگر عدم تمايل به شتيدن بقيه موضوع است.

حالات افراد سيگاري:

حالات افراد سيگاري در بررسي رفتار يك شخص نقش مهمي را ايفا مي كند،زيرا بر اساس رفتاري پيشبيني شونده اجرا مي گردد كه ما را در مورد رفتار شخص راهنمايي بزرگي مي كند.مسير دود خارج شده به سمت بالا و پايين از دهان و بيني گوياي رفتار مثبت يا منفي فرد سيگاري است.شخصي كه احساس مثبت با اطمينان يا رضايت دارد دود را به سمت بالا از دهان خارج مي كند،شخصي كه افكار منفي يا ترديد آميز يا تنش دارد،اغلب دود سيگار را به سمت پايين از گوشه لب خارج مي كند.كساني كه  سيگار را در دست خود مخفي مي كنند ممكن است بسيار مرموز باشند و به افكار مخفي تر بينديشند.

نكته جالب اينجاست كه سيگاري ها سيگار را تا فاصله اي خاص از انتهاي ان دود مي كنند. چنانچه فرد سيگاري سيگار را روشن كند و به طور ناگهاني و زودتر از حد معمول آنرا خاموش كند،نشان مي دهد كه تصميم به ختم مكالمه گرفته است،مشاهده اين عمل به شما مي گويد:كه ادامه مكالمه را به عهده بگيريد يا آنرا به پايان برسانيد تا به نظر برسد كه پايان مكالمه تصميم شما بوده است.

/ 0 نظر / 7 بازدید